Aktualny numer WB

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POROZUMIENIE PRODUCENTÓW WĘGLA BRUNATNEGO

REGULAMIN TRÓJSTRONNEGO ZESPOŁU DS. BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO

§1

Celem powołania Zespołu do Spraw Branży Węgla Brunatnego, zwanego dalej "Zespołem", jest kontynuowanie trójstronnego dialogu sektorowego prowadzonego dla godzenia interesów stron przy wypracowaniu stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec branży Węgla Brunatnego oraz interesów pracowników i pracodawców.

§2

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców.

§3

Stronę rządową w Zespole reprezentuje 4 przedstawicieli w randze Sekretarza lub Podsekretarza Stanu, po jednym wskazanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Gospodarki, Ministra Finansów, Ministra Skarbu Państwa.

§4

Stronę pracowników w Zespole reprezentuje po 3 przedstawicieli wyznaczonych przez:

 • SGiE NSZZ "Solidarność" Sekcja Węgla Brunatnego,
 • Federacja ZZ Górnictwa Węgla Brunatnego,
 • Porozumienie ZZ KADRA Sekcja Węgla Brunatnego,
 • Ogólnokrajowe ZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego Sekcja Górnictwa,

2 przedstawicieli wyznaczonych przez:

- Sekcję Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność'80.

§5

Stronę pracodawców w Zespole reprezentuje 5 przedstawicieli wyznaczonych przez Związek pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.

§6

Strony mogą zapraszać do pracy w Zespole jako obserwatorów:

 1. strona pracowników - przedstawicieli innych organizacji związkowych działających w sektorze,
 2. strona pracodawców - przedstawicieli innych organizacji pracodawców działających w sektorze,
 3. strona rządowa - przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

§7

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenie Zespołu jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej jeden przedstawiciel strony rządowej, co najmniej jeden przedstawiciel organizacji pracodawców oraz po jednym przedstawicielu, z co najmniej czterech organizacji związkowych wymienionych w §4.
 3. Posiedzenia Zespołu odbywają się każdorazowo w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. Posiedzenia Zespołu rozpoczynają się o godzinie określonej przez strony i trwają do chwili zrealizowania porządku dziennego, o ile strony nie postanowią inaczej.
 5. W sprawach organizacyjnych Zespół podejmuje uchwały. Przy podejmowaniu uchwały stosuje się przepisy §9 ust. 1 i 2.

§8

Przy rozpatrywaniu spraw przez Zespół, członkowie Zespołu powinni działać w dobrej wierze, stosować wyłącznie argumenty merytoryczne, przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu.

§9

 1. Zespół może zająć stanowisko, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej jeden przedstawiciel strony rządowej i strony pracodawców oraz każdej z organizacji, o której mowa w §4.
 2. Przyjęcie stanowiska przez Zespół wymaga zgody wszystkich biorących udział w posiedzeniu.
 3. Zajęte przez Zespół stanowisko jest wiążące dla przedstawicieli strony Zespołu.
 4. W razie braku zgody, tj. braku stanowiska Zespołu, każda ze stron Zespołu może przedstawić swoje stanowisko.

§10

 1. Zespół może w drodze uchwały delegować poszczególnych członków Zespołu do wykonywania określonych prac lub uzgodnień roboczych dla potrzeb Zespołu.
 2. Uchwała o wydelegowaniu osób określa ich zadania, zasady i tryb działania.
 3. Wynik prac i uzgodnień, o których mowa w ust. 1, nie jest wiążący dla Zespołu.

§11

Zespół w drodze uchwały ustala harmonogram prac Zespołu z uwzględnieniem pilności spraw będących przedmiotem jego działania.

§12

 1. Pracami Zespołu kierują współprzewodniczący:
  1) przedstawiciel wskazany przez stronę rządową,
  2) przedstawiciel wskazany przez stronę pracowników,
  3) przedstawiciel wskazany przez stronę pracodawców.
 2. Do zadań współprzewodniczących należy:
  1. Przewodniczenie posiedzeniom Zespołu z poszanowaniem interesów stron, w tym udzielanie głosu członkom Zespołu i ekspertom oraz kontrolowanie czasu ich wypowiedzi,
  2. Przedstawienie propozycji harmonogramu prac Zespołu, w szczególności przez ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu,
  3. Przedstawienie stanowisk stron, o których mowa w § 9 ust. 4.
 3. Współprzewodniczący przewodniczący posiedzeniu ma prawo zwracania uwagi członkom Zespołu w przypadku, gdy ich wypowiedzi i zachowania naruszają zasady określone w §8.

§13

 1. Posiedzeniom Zespołu przewodniczą rotacyjnie współprzewodniczący Zespołu.
 2. Posiedzenia Zespołu zwołuje współprzewodniczący Zespołu reprezentujący stronę rządową, działający z własnej inicjatywy lub każdorazowo na wniosek co najmniej jednego z pozostałych współprzewodniczących, pod warunkiem nie zgłoszenia przez pozostałe strony Zespołu sprzeciwu, co do miejsca i terminu posiedzenia.

§14

Czas jednej wypowiedzi członka Zespołu lub eksperta nie powinien przekraczać pięciu minut, a repliki jednej minuty.

§15

 1. Zespół może korzystać z pomocy ekspertów.
 2. Zespół w drodze uzgodnienia podejmuje decyzję co do sposobu i trybu pokrycia kosztów pracy ekspertów.
 3. Eksperci biorący udział w pracach nie mogą udostępniać informacji z posiedzenia Zespołu.
 4. Opinie przedstawiane przez ekspertów nie są wiążące dla Zespołu.

§16

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Sekretarz Zespołu - pracownik departamentu właściwego dla spraw dialogu społecznego w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. pracy zwany dalej "Sekretarzem" z zastrzeżeniem ust. 2.2. Tryb i sposób pokrycia kosztów obsługi prac, o których mowa w §10, Zespół rozstrzygnie w trybie uzgodnienia.

§17

Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza:

 1. notatkę zawierającą ustalenia będące przedmiotem posiedzenia Zespołu,
 2. notatkę zawierającą stanowiska stron, o których mowa w § 9 ust. 4,
 3. protokół z przebiegu posiedzenia,
 4. protokół rozbieżności w sprawach, w których nie nastąpi uzgodnienie zapisu ustalenia lub osiągnięcia porozumienia, sporządzany w trakcie posiedzenia i podpisany przez współprzewodniczących stron.

Dokumenty, o których mowa ust. 1 pkt. 1 i 2, sporządzone są w trakcie posiedzenia i podpisywane przez współprzewodniczących stron lub upoważnione przez nie osoby.

Protokół z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza Sekretarz i przekazuje w terminie 14 dni współprzewodniczącym Zespołu. Protokół jest przyjmowany na następnym posiedzeniu Zespołu. Przyjęty przez Zespół protokół podpisują współprzewodniczący i Sekretarz.

Protokół, o którym mowa ust. 3, zawiera w szczególności:

 1. określenie porządku dziennego,
 2. listę imienną uczestników,
 3. treść wystąpień, treść ustaleń, o których mowa w ust. 1 pkt. 1,
 4. treść stanowisk stron, o których mowa w ust. 1 pkt. 2,
 5. określenie terminu, godziny i miejsca oraz przedmiotu następnego posiedzenia.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przechowuje Sekretarz i każdorazowo udostępnia je na wniosek Zespołu.

Informowanie społeczeństwa o pracach Zespołu przez członków i urząd ministra właściwego do spraw pracy odbywa się na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4, podpisanych przez współprzewodniczących.

§18

Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Zespołu oraz materiały dotyczące tych posiedzeń Sekretarz przesyła członkom Zespołu listem poleconym, faksem lub za pomocą elektronicznych nośników informatycznych, na co najmniej 3 dni robocze przed następnym posiedzeniem na wskazany do korespondencji adres.

§19

Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego mieszczącym się w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 lub innym miejscu uzgodnionym przez strony.

§20

Strony tworzące Zespół zobowiązane są do prezentowania uzgodnień Zespołu na forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, jeżeli będą one tematem obrad tej Komisji.

Strona Rządowa:

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Minister Gospodarki Minister Finansów
 • Minister Skarbu Państwa

Strona Pracowników:

 • SGiE NSZZ "Solidarność" Sekcja Węgla Brunatnego
 • Federacja ZZ Górnictwa Węgla Brunatnego
 • Porozumienie ZZ KADRA Sekcja Węgla Brunatnego Ogólnokrajowe ZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego Sekcja Górnictwa
 • Sekcja NSZZ Solidarność'80

Strona Pracodawców:

 • Związek pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego
 
copyrights PPWB 2023

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]